การรักษาทางอายุรกรรม

ระบบประสาท

neuro1

การตรวจวินิจฉัยโรคทางระบบประสาท เป็นการตรวจที่ดูการตอบสนองต่างๆของร่างกายเพื่อหาว่าเกิดปัญหาที่เส้นประสาทส่วนใด โรคที่พบบ่อยคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์ ซึ่งในวงการม้าแข่งประเทศไทยจะรู้จักกันในชี่อ ?ไข้ขาหลังอ่อน? โดยเชื้อไวรัสเฮอร์ปีส์จะมีผลต่อต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบสืบพันธุ์ และระบบประสาท อาการทางระบบประสาทที่พบได้คือ ม้าจะเดินเหมือนไม่มีแรง เดินลากขาหลัง หากอาการรุนแรงจะเป็นอัมพาตที่ขาหลังทั้งสองข้าง และมักพบว่าม้าฉี่กระปริบกระปอย เดินๆอยู่ฉี่ก็ไหลเอง เพราะว่าเส้นประสาทที่ควบคุมขาหลังกับเส้นที่ควบคุมกระเพาะปัสสาวะเป็นเส้นที่เชื่อมต่อกัน โรคนี้ไม่สามารถรักษาได้ สิ่งที่ลดโอกาสได้คือการทำวัคซีนม้าในคอก เพื่อลดโอกาสการมีเชื้อในสิ่งแวดล้อม