ตรวจโรคโลหิตจางติดต่อในม้า (Equine Infectious Anemia; EIA) และค่าทางเคมีคลินิก (Blood chemistry)

  1. เขียนชื่อสัตว์ อายุ เพศ และวันที่เจาะเลือดที่บริเวณข้างหลอดเลือดให้ชัดเจน
  2. เจาะเลือดใส่ลงในหลอดเก็บเลือดฝาสีแดง หลอดเก็บเลือดจะดูดเลือดเข้าไปเองในปริมาณที่เหมาะสม ไม่ต้องพยายามใส่เลือดจนเต็มหลอด
  3. เก็บตัวอย่างเลือดที่อุณหภูมิ 4 ?C แช่ตู้เย็นช่องธรรมดา หรือใส่ในกระติกน้ำแข็ง โดยไม่ต้องพลิกหลอดเก็บเลือด วางหลอดเก็บเลือดให้เอียงหรือตั้งทิ้งไว้ให้เพื่อให้เลือดแข็งตัว
  4. นำส่งห้องปฏิบัติการ

*ห้ามนำตัวอย่างเลือดแช่ในช่องแช่แข็ง (Freezer) เด็ดขาด*